International Photography workshop, Chiang Mai (ปิด)

International Photography workshop, Chiang Mai (ปิด)

สุดปรารถนา สตูดิโอ ขอเชิญท่านที่สนใจรัการถ่ายภาพ เข้าร่วมอบรมทำ workshop ร่วมกับช่างภาพนานาชาติ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับการสนับจาก องค์กร TIPS : Thailand International Photographers Society ร้านโฟโต้บัคเชียงใหม่ บ.แคนนอน ประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่เกตุ...
งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

อำเภอกัลยาณิวัฒนา  เป็นอำเภอที่ได้ก่อตั้งเพิ่มขึ้นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 ตรงกับวันที่ 18  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  โดย พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาอุเบกขา ...
สุดปรารถนาเข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมการถ่ายภาพด้วยกล้องโซนี่ Alpha

สุดปรารถนาเข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมการถ่ายภาพด้วยกล้องโซนี่ Alpha

สุดปรารถนาได้รับทำสัญญา กับบริษัทโซนี่เป็นวิทยกร ในการอบรมถ่ายภาพ ซึ่งครั้งแรกได้จัดที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อเดือนเมษษยน ที่ผ่านมา การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณมีกล้องโซนี่อัลฟ่า ห้อยคอไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่ ก็เข้าร่วมได้...