ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ร่วมกับ Thailand International photographers’ society (TIPS)

ขอเชิญประกวดภาพถ่ายหัวข้อ เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพตั้งแต่วันที่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 – 22 พฤศจิกายน 2553  ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้อง ถ่ายระหว่างวันเวลาที่กำหนด และเน้นถึง ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง หรือ งานยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายขนาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว ติดภาพลงบนการ์ดแข็ง พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่Maximum Quality ไม่ต่ำกว่า 300dpi และไม่เกิน 400 dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี พร้อมชื่อ ที่อยู่ บนแผ่นซีดี ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ

หมดเขตส่งภาพ  30   พฤศจิกายน 2553

ตัดสินการประกวด 5 ธันวาคม 2553

มอบรางวัล 25 ธันวาคม 2553

พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่

รางวัล

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกีรยติคุณ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศเกีรยติคุณ
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศเกีรยติคุณ
– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมประกาศเกีรยติคุณ
***ทั้งนี้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล***

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า โครงการประกวด  ได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ : 105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์. 053-248604, 053-248604, 053-248607, 053-248607, 053-302500

วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่าย เบิกฟ้ายี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

เพิ่มเติม www.thaiphoto.net