งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

อำเภอกัลยาณิวัฒนา  เป็นอำเภอที่ได้ก่อตั้งเพิ่มขึ้นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 ตรงกับวันที่ 18  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  โดย พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาอุเบกขา   ซึ่งได้แยกตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์  และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากอำเภอดังกล่าว และรวมตั้งเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สุดปรารถนาสตูดิโอ เป็นผู้รับผิดชอโครงการ โดยได้จัดเป็น โครงการ “เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน โดยชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์ )  จังหวัดเชียงใหม่” ขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก ททท เชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
 • อำเภอกัลยานิวัฒนา
 • Thailand Great tours
 • Karen Hill tribe lodge
 • Musikee eco lodge
 • กลุ่มถ่ายภาพสากลแห่งประเทศไทย TIPS
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • โครงการพระราชดำริเสาแดง
 • โรงพยาบาลบ้านวัดจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง

ขอบขอพระคุณผู้สนับสนุน ทีมงาน และสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดี