รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

นางณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ  อาจารย์หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ  สาขาเทคโนโลยีศิลป์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค” และได้ให้เกียรติเชิญ คุณสมยศ  ชำนาญฤทธิ์ ไปเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหางคม 2554  ณ ห้องพาวิลเลี่ยน 1 โรงแรมธาริน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและความร่วมมือกันเป็นอย่างมาก